ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг

Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа Бестлайн» (далі - Оператор), включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗІ № 2756 від 23.08.2012 року, що володіє власною мережею та надає телекомунікаційні послуги на території смт. Калинівка, с. Скибин, с. Рожівка, с. Пухівка, с. Літки, с. Літочки Броварського району Київської області та фізична особа (далі - Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Оператора, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір (далі - Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 р. зі змінами та доповненнями, Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р. (далі - Правила) та Основних вимог до Договору про надання телекомунікаційних Послуг, затверджених рішенням НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 р., Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 р., Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003 р., Закону України «Про захист прав Споживачів»
№ 1023-XII від 12.05.1991 р., Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., інших нормативно-правових актів законодавства України.

Публічна оферта - пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту - Договір).

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт - повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг. Розмір Абонентської плати визначається умовами Тарифного плану.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Провайдер - суб'єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає послуги Абонентам в Мережі Оператора.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особистий кабінет Абонента - підсистема Автоматизованої системи обліку спожитих послуг, що розташована за адресою stat.bestline.net.ua, призначена для самостійних дій Абонента щодо перегляду спожитих Послуг, оплати Послуг, зміни умов користування Послугами, зокрема, Тарифного Плану та призупинення / поновлення користування Послугами.

Особовий рахунок Абонента - персональний платіжний код, форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Веб-сайт Оператора - веб-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. Веб-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://bestline.net.ua/

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Розподільний бокс (муфта) - компонент магістральної мережі для реалізації з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи Послуги передачі даних, Послуги електронної пошти та інші Послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи - документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) - сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період - поточний календарний місяць.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за наявності технічної можливості надання таких послуг згідно Тарифам, діючим на момент надання послуг та за встановленими значеннями показників якості вiдповiдно до нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй, зокрема, вiдповiдно до наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України вiд 28.12.2012 р. № 803 "Про затвердження Показникiв якостi послуг iз передачi даних, доступу до Iнтернету та iх рiвнiв", а Абонент зобов'язується своєчасно і в повному обсязі їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.4. Додатковими послугами є:

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Абонента та Оператора. Кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст. 205, ст. 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.2. Оператор після виконання Абонентом вимог підпунктів 1-3 пункту 4.1 організовує канал зв'язку.

4.3. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу звязку:

4.4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, за вказівками Абонента, де буде пробурений новий отвір діаметром 6-14 мм для прокладання кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
У разі підключення приватного будинку Абонента, кабель проводиться повітряним шляхом від найближчої опори ліній електропередачі до місця на фасаді будинку, вказаного Абонентом, за допомогою спеціальних кріплень, або підземним, через пвх трубу діаметром від 20 мм, що заздалегідь прокладається Абонентом.

4.5. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт. Абонент має право обрати один із нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

4.6. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора. Для приватного сектору (приватні будинки, котеджі), абонентським вважається кабель, що йде від найближчого Розподільного боксу до кінцевого обладнання Абонента, відповідно, пошкодження такого кабелю усувається за рахунок Абонента. Пошкодження магістрального кабелю в приватному секторі усуваються за рахунок Оператора.

4.7. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв'язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Оператора, Особистому кабінеті Абонента або за допомогою смс, на номер телефону, вказаний Абонентом при реєстрації, не менше ніж за одну добу до початку їх проведення.

4.8. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Оператора та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 7 днів до введення їх в дію.

4.9. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов'язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

4.10 На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об'єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4.11 Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від'ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4.12 Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України «Про телекомунікації» № 1280-IV від 18.11.2003 р. та Правил надання та отримання телекомунікаційних Послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 11.04.2012 р., а також вимоги чинного законодавства України.

4.13 Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення і викинають за рахунок надзвичайних умов).

4.14 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов'язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

4.15 Абонент має право 3 (три) рази на рік призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Оператора, не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором та не частіше 1 (одного) раза на місяць. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Оператора.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

5.2. Оператор зобов'язаний:

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право на:

6.2. Абонент зобов'язується:

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

7.2. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Оператором останнім числом кожного календарного місяця, о 23 год. 59 хв., відповідно до чинних Тарифів Оператора у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі згідно із пунктом 7.1. Договору.

7.3. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Абонента.

7.4. Оператор призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

7.5. При припиненні Оператором надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому пунктом 7.4. цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Оператора в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених пунктом 4.15 Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних Тарифів Оператора. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.6. Оператор та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв'язку з цим Оператор та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених пунктом 4.15. Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Оператором.

7.8. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених у пункті 7.5. Договору, здійснюється Оператором протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами пункту 7.1. Договору.

7.9. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.10. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Оператора (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення по телефонам технічної підтримки.

7.11. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється Абонентом, зателефонувавши по телефонам технічної підтримки (068)311-04-04, (095)311-04-04 або на підставі письмової заяви Абонента, наданої не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1 числа наступного за поточним розрахункового періоду.

7.12. Оператор самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України.

7.13. Оператор має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Оператора та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Оператор має право вживати до Абонента такі заходи:

8.2.1. нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

8.2.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до пункту 7.4. Договору.

8.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право:

8.4. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Оператором) власних мережевих реквізитів Оператор має право:

8.5. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Оператором) телекомунікаційних послуг, наданих йому Оператором, третім особам Оператор має право:

8.6. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

8.7. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

8.8. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг відповідальність:

8.9. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов'язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора.

8.10. Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.11. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж, Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.

8.12. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

8.13. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.2. Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.3.1 3.3.2 Договору.

9.3. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2 строк дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.

9.4. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному веб-сайті Оператора: http://bestline.net.ua/dogovir.html

9.5. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6. Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Оператора шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

9.7. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Оператора не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов'язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги.

9.8. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніякимчином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

10.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРЕЖА БЕСТЛАЙН»
07443, Київська обл.,Броварський р-н., смт. Калинівка, вул.Жовтнева, буд. 1, кв. 23
р/р 26002053116246, Київська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 321842
код за ЄДРПОУ 38127099
тел.: +380 68 3110404, +380 95 3110404